(20.0) Kings and Nobles of the Age of Wǔ 武世王公

Wǔ Huángdì [Cáo Cāo] had twenty-five sons:

Empress Biàn bore Wén Huángdì [Cáo Pī], Rènchéng Wēi-wáng “Powerful King” [Cáo] Zhāng, Chén Sī-wáng “Melancholy King” [Cáo] Zhí, and Xiāo Huái-wáng “Mourned King” [Cáo] Xióng.

Lady Liú bore Fēng Mǐn-wáng “Martyred King” [Cáo] Áng and Xiāng Shāng-wáng “Died-young King” [Cáo] Shuò.

Lady Huán bore Dèng Āi-wáng “Tragic King” [Cáo] Chōng, King of Péngchéng [Cáo] Jù, and King of Yān [Cáo] Yǔ.

Lady Dù bore Pèi Mù-wáng “Solemn King” [Cáo] Lín and Zhōngshān Gōng-wáng “Respectful King” [Cáo] Gǔn.

Lady Qín bore Jìyáng Huái-wáng “Mourned King” [Cáo] Xuán and Chénliú Gōng-wáng “Respectful King” [Cáo] Jùn.

Lady Yǐn bore Fànyáng Mǐn-wáng “Pitied King” [Cáo] Jǔ.

Illustrious Lady Wáng bore King of Zhào [Cáo] Gàn.

Consort Sūn bore Línyì Shāng-gōng “Died-young Duke” [Cáo] Zǐshàng, King of Chǔ [Cáo] Biāo, and Gāng Shāng-gōng “Died-young Duke” Zǐqín.

Consort Lǐ bore Gǔchéng Shāng-gōng “Died-young Duke” [Cáo] Zǐchéng, Méi Dài-gōng “Supporting Duke” [Cáo] Zǐzhěng, and Líng Shāng-gōng “Died-young Duke” [Cáo] Zǐjīng.

Consort Zhōu bore Fán Ān-gōng “Peaceful Duke” [Cáo] Jūn.

Consort Liú bore Guǎngzōng Shāng-gōng “Died-young Duke” [Cáo] Zǐjí

Consort Sòng bore Dōngpíng Líng-wáng “Absent King” [Cáo] Huī

Consort Zhào bore King of Lèlíng [Cáo] Mào.

武皇帝二十五男:卞皇后生文皇帝、任城威王彰、陳思王植、蕭懷王熊,劉夫人生豐愍王昂、相殤王鑠,環夫人生鄧哀王沖、彭城王據、燕王宇,杜夫人生沛穆王林、中山恭王袞,秦夫人生濟陽懷王玹、陳留恭王峻,尹夫人生范陽閔王矩,王昭儀生趙王幹,孫姬生臨邑殤公子上、楚王彪、剛殤公子勤,李姬生穀城殤公子乘、郿戴公子整、靈殤公子京,周姬生樊安公均,劉姬生廣宗殤公子棘,宋姬生東平靈王徽,趙姬生樂陵王茂。

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s