Wú 吳

 1. Biographies of Sun Breaking Caitiffs and Punishing Rebels
 2. Biography of the Ruler of Wu
 3. Biographies of Three Successor Rulers
 4. Biographies of Liu Yao, Taishi Ci, Shi Xie
 5. Biographies of Consorts and Ladies
 6. Biographies of the Imperial Clan
 7. Biographies of Zhang, Gu, Zhuge, Bu
 8. Biographies of Zhang, Yan, Cheng, Kan, Xue
 9. Biographies of Zhou Yu, Lu Su, Lü Meng
 10. Biographies of Cheng, Huang, Han, Jiang, Zhou, Chen, Dong, Gan, Ling, Xu, Pan, Ding
 11. Biographies of Zhu Zhi, Zhu Ran, Lü Fan, Zhu Huan
 12. Biographies of Yu, Lu, Zhang, Luo, Lu, Wu, Zhu
 13. Biography of Lu Xun
 14. Biographies of Five Sons of the Ruler of Wu
 15. Biographies of He, Quan, Lü, Zhou, Zhongli
 16. Biographies of Pan Jun and Lu Kai
 17. Biographies of Shi Yi and Hu Zong
 18. Biographies of Wu Fan, Liu Dun, Zhao Da
 19. Biographies of Zhuge, Teng, Two Sun, Puyang
 20. Biographies of Wang, Lou, He, Wei, Hua