Shǔ 蜀

 1. Biographies of Two Governor Liu
 2. Biography of the Former Ruler
 3. Biography of the Latter Ruler
 4. Biographies of the Consorts and Sons of the Two Rulers
 5. Biography of Zhuge Liang
 6. Biographies of Guan, Zhang, Ma, Huang, Zhao
 7. Biographies of Pang Tong and Fa Zheng
 8. Biographies of Xu, Mi, Sun, Jian, Yi, Qin
 9. Biographies of Dong, Liu, Ma, Chen, Dong, Lü
 10. Biographies of Liu, Peng, Liao, Li, Liu, Wei, Yang
 11. Biographies of Huo, Wang, Xiang, Zhang, Yang, Fei
 12. Biographies of Du, Zhou, Du, Xu, Meng, Lai, Yin, Li, Qiao, Xi
 13. Biographies of Huang, Li, Lü, Ma, Wang, Zhang
 14. Biographies of Jiang Wan, Fei Yi, Jiang Wei
 15. Biographies of Deng, Zhang, Zong, Yang