Wèi 魏

 1. Annals of the Warrior Emperor 武帝紀
 2. Annals of the Literary Emperor 文帝紀
 3. Annals of the Enlightened Emperor 明帝紀
 4. Annals of Three Young Emperors 三少帝紀
 5. Biographies of Empresses and Consorts 后妃傳
 6. Biographies of Dong, Two Yuan, Liu 董二袁劉傳
 7. Biographies of Lü Bu and Zang Hong 呂布臧洪傳
 8. Biographies of Two Gongsun, Tao, Four Zhang 二公孫陶四張傳
 9. Biographies of the Various Xiahou and Cao 諸夏侯曹傳
 10. Biographies of Xun Yu, Xun You, Jia Xu 荀彧荀攸賈詡傳
 11. Biographies of Yuan, Zhang, Liang, Guo, Tian, Wang, Bing, Guan 袁張涼國田王邴管傳
 12. Biographies of Cui, Mao, Xu, He, Xing, Bao, Sima 崔毛徐何邢鮑司馬傳
 13. Biographies of Zhong Yao, Hua Xin, Wang Lang 鍾繇華歆王朗傳
 14. Biographies of Cheng, Guo, Dong, Liu, Jiang, Liu 程郭董劉蔣劉傳
 15. Biographies of Liu, Sima, Liang, Zhang, Wen, Jia 劉司馬梁張溫賈傳
 16. Biographies of Ren, Su, Du, Zheng, Cang 任蘇杜鄭倉傳
 17. Biographies of Zhang, Yue, Yu, Zhang, Xu 張樂于張徐傳
 18. Biographies of Two Li, Zang, Wen, Lü, Xu, Dian, Two Pang, Xiao 二李臧文呂許典二龐閻傳
 19. Biographies of the Kings of Rencheng, Chen, Xiao 任城陳蕭王傳
 20. Biographies of Kings and Dukes of the time of Wu and Wen 武文世王公傳
 21. Biographies of Wang, Wei, Two Liu, Fu 王衛二劉傅傳
 22. Biographies of Huan, Two Chen, Xu, Wei, Lu 桓二陳徐衛盧傳
 23. Biographies of He, Chang, Yang, Du, Zhao, Pei 和常楊杜趙裴傳
 24. Biographies of Han, Cui, Gao, Sun, Wang 韓崔高孫王傳
 25. Biographies of Xin Pi, Yang Fu, Gaotang Long 辛毗楊阜高堂隆傳
 26. Biographies of Man, Tian, Qian, Guo 滿田牽郭傳
 27. Biographies of Xu, Hu, Two Wang 徐胡二王傳
 28. Biographies of Wang, Guanqiu, Zhuge, Deng, Zhong 王毌丘諸葛鄧鍾傳
 29. Biographies of Technicians 方技傳
 30. Biographies of Wuhuan, Xianbei, Dongyi 烏丸鮮卑東夷傳